Ishami ryo gukusanya no kubika ibipimo

Inshingano: 

Gushyiraho ubupimiro bw’imiterere y’ikirere mu gihugu hose hagamijwe kumenya ihinduka ry’ibihe bya buri karere no kurikurikirana kugira ngo rikoreshwe mu iterambere ry’Igihugu; 

Gufata ibipimo by’indangagihe hirya no hino mu gihugu, kubikusanya, kubisesengura, kubibika no kubihanahana hagamijwe kubungabunga umutekano w’abantu n’ibintu, hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono; 

Gwemeza ibipimo by’indangagihe n’imiterere y’ikirere; 

Gushyiraho umuyoboro w’itumanaho wihariye ukoreshwa mu gukusanya no gukwirakwiza ibipimo by’indangagihe hakurikijwe amabwiriza y’Umuryango Mpuzamahanga w’Ubumenyi bw’Ikirere;

Social

Meteo on Twitter

Meteo on Facebook